Tietosuojaseloste

 1. Rekisterinpitäjä

Tmi YinMari / Mari Rautio
Eteläkaarre 15, 62600 Lappajärvi
Sähköposti: mari@yinmari.fi

 1. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Mari Rautio
Yhteystiedot: mari@yinmari.fi

3. Rekisterin nimi

Tmi YinMarin henkilötietojen käsittelyä markkinoinnissa ja asiakas- ja sidosryhmäsuhteissa koskeva henkilörekisteri.

 1. Henkilötietojen käsittelyn perusta ja sen tarkoitus

Rekisterin käyttötarkoituksena on Rekisteröityjen henkilötietojen ajantasainen hallinta asiakkuuden aikana; sen ylläpito ja kehittäminen sekä markkinointi. Lisäksi käsitellään asiakasyritysten yhteyshenkilöiden henkilötietoja siltä osin, kun se palvelun toimittamiseksi on tarpeen.

Rekisterissä käsitellään vain asiakassuhteeseen liittyviä tietoja. 

Henkilötietoja käytetään asiakassuhteeseen liittyvien oikeuksien ja velvoitteiden toteuttamiseen, mm. palvelujen toimittamiseen, palvelujen käyttämiseen liittyvien tiedotteiden toimittamiseen ja laskutukseen. Henkilötietoja lisätään rekisteriin käyttäjien itsensä toimesta esimerkiksi palveluiden käytön aloittamisen yhteydessä sekä internet-sivujen kautta sähköpostilistalle ilmoittauduttaessa.

Tietojen säilyttämisen oikeusperuste on asiakassuhteen muodostama sopimus tai henkilön antama suostumus.

 1. Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä käsitellään seuraavia tietoja:

 • yhteystiedot, kuten nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero
 • tapahtumatiedot, kuten rekisteröidyn osallistuminen yrityksen tapahtumiin tai kursseille
 • tiedot rekisteröidyn käyttämistä markkinoinnin sisällöistä, kuten viestien avaus- ja klikkaustiedot
 1. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuta eteenpäin, paitsi viranomaistoimien niin edellyttäessä.

 1. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Osaa rekisterin henkilötiedoista käsitellään tietojärjestelmillä, jotka sijaitsevat Eurooppaan rekisteröidyillä toimijoilla. Tällaisia henkilötietoja ovat mm. sähköpostiosoite ja rekisteröitymisajankohta sähköpostilistalle. Kunkin sähköpostilistalle lähetetyn tiedotteen yhteydessä vastaanottajan on mahdollista poistua listalta.

 1. Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä on tarpeen säilyttää sen tarkoituksen täyttämiseksi, jota varten ne on kerätty tämän tietosuojaselosteen mukaisesti. Henkilötietojen säilytyksessä huomioidaan passiivisiksi jääneet henkilötiedot, joita poistetaan säännöllisesti. Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina.

 1. Rekisteröityjen oikeudet henkilötietojen käsittelyssä

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu ja saada jäljennös tiedoista. Rekisteröidyn tulee lähettää tarkastuspyyntö mari@yinmari.fi -sähköpostiosoitteeseen. Rekisteröidyn tulee esittää tarkastuspyynnössä tiedon etsimiseen tarpeelliset tiedot. Tarvittaessa rekisterinpitäjä kysyy lisätietoja rekisteröidyn tunnistamiseksi.

Tarkastuspyynnön vastaus toimitetaan tarkastuspyynnön esittäneelle sähköpostitse, jollei rekisteröity pyydä lähettämään tietoja muulla tavoin.

 1. Muutokset tietosuojakäytäntöön

Tmi YinMari voi tehdä muutoksia tähän tietosuojaselosteeseen ja siihen liittyviin tietoihin. Tmi YinMari suosittelee, että rekisteröidyt käyvät katsomassa tätä tietosuojakäytäntöä säännöllisesti saadakseen tiedon siihen mahdollisesti tehdyistä muutoksista.